Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διασφάλιση Ποιότητας

Η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου, εκπονεί περιοδικά εσωτερικές αξιολογήσεις των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται και προετοιμάζει το Τμήμα για τις εξωτερικές αξιολογήσεις των Προγραμμάτων Σπουδών από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Για αυτό το λόγο συντάσσονται περιοδικά οι αντίστοιχες εκθέσεις  εσωτερικής αξιολόγησης.

Το Φεβρουάριο 2014 έλαβε χώρα αξιολόγηση του Τμήματος από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε την έκθεση της εξωτερικής αξιολόγησης.  

Department of Social Work – External Evaluation Report