Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατατακτήριες εξετάσεις

Λαμβάνοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β/16-12-2013), ο Πρόεδρος προτείνει, και τα μέλη της Συνέλευσης ομόφωνα αποφασίζουν, ότι οι υποψήφιοι για κατάταξη στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας θα πρέπει να εξετασθούν σε 3 μαθήματα:

  1. Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία,
  2. Εισαγωγή  στην Ψυχολογία,
  3. Εισαγωγή  στην Κοινωνιολογία

Η ημερομηνία, ώρα, αίθουσα εξέτασης  ορίζονται ανά έτος με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινώνεται τουλάχιστον  δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (δείτε επισυναπτόμενο – χορηγείται και από τη γραμματεία ).
  2. Αντίγραφο πτυχίου  ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Μαθήματα και Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων

1.  Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία

Εξεταστέα ύλη:
Από το βιβλίο της Καλλινικάκη Θ. (2011) «Εισαγωγή στην Θεωρία και την Πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας», εκδόσεις Τόπος, οι παρακάτω σελίδες:
Από το κεφάλαιο 1 οι σελίδες 19-48
Από το κεφάλαιο 2 οι σελίδες 103-134
Από το κεφάλαιο 3 οι σελίδες 145-171

2.  Εισαγωγή  στην Ψυχολογία

Εξεταστέα ύλη:

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Ψυχολογίας (το αντικείμενο της Ψυχολογίας, μέθοδοι ψυχολογίας, δεοντολογία της ψυχολογίας, τομείς της ψυχολογίας, προσεγγίσεις της ψυχολογίας)
Αίσθηση και Γνωστικές λειτουργίες (αντίληψη, προσοχή, μνήμη, σκέψη, αναπαράσταση, γλώσσα, νοημοσύνη)
Θεωρίες μάθησης (κλασσική εξαρτημένη, συντελεστική, κοινωνική και γνωστική μάθηση)
Θεωρίες προσωπικότητας (η ψυχαναλυτική θεωρία, οι συμπεριφοριστικές θεωρίες, οι γνωστικές θεωρίες, οι υπαρξιστικές – ανθρωπιστικές θεωρίες) – Αξιολόγηση της προσωπικότητας

Βιβλιογραφία:

  • Culkin J. & Perrotto, R.C. (2004). Θεμελιώδεις αρχές της Ψυχολογίας. Εφαρμογές στη ζωή και την εργασία. Αθήνα: Αθήνα: Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.
  • Βοσνιάδου, Σ., Νασιάκου, Μ., Χαντζή, Α. & Φατούρου-Χαρίτου, Μ. (2011). Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Τόμος Α΄). Αθήνα: Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός Ο.Ε.
  • Schacter D, Gilbert D, Wegner D, Nock (2018). Εισαγωγή στην ψυχολογία. Αθήνα: Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός Ο.Ε.

3.Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

Εξεταστέα  Ύλη:

Το αντικείμενο της κοινωνιολογίας. Η κοινωνιολογική προσέγγιση.Θεωρητικές προσεγγίσεις.
Πολιτισμός. Υποκουλτούρες-Αντικουλτούρες.
Κοινωνικοποίηση – Θεωρίες – Φορείς κοινωνικοποίησης.
Κοινωνικοί κανόνες –Κοινωνική θέση- Κοινωνικοί ρόλοι.
Κοινωνική διαστρωμάτωση – Κινητικότητα – Ερμηνείες της κοινωνικής διαστρωμάτωσης.
Παρέκκλιση – Θεωρίες της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.
Προκατάληψη καιΚοινωνικές διακρίσεις.
Κοινωνική αλλαγή-Προσεγγίσεις για την Κοινωνική αλλαγή-Κοινωνικά κινήματα.

Βιβλιογραφία :

Michael Hughes, Carolyn Kroehler, (2007), «Κοινωνιολογία: οι βασικές έννοιες»,Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική
Giddens Α. (2002), Κοινωνιολογία, Αθήνα: Gutenberg.
Τσαούσης Δ. Γ. (1987), Η κοινωνία του ανθρώπου, Αθήνα: Gutenberg.

 

Αίτηση για κατατακτήριες εξετάσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο