Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έρευνα

Το Τμήμα, παράλληλα με την παροχή επιστημονικών θεωρητικών γνώσεων, αναπτύσσει εργαστήρια αυτόνομα ή σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις, επιδιώκοντας την αρτιότερη εκπαίδευση των φοιτητών του, αλλά και τη σύνδεσή του με τον κοινωνικό και οικονομικό χώρο της περιοχής του, διεξάγοντας παράλληλα εφαρμοσμένη έρευνα. Αυτή η σύνδεση με την κοινωνική πραγματικότητα τροφοδοτεί και ανατροφοδοτεί το εκπαιδευτικό και επιστημονικό του έργο.