Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική άσκηση – Εποπτεία στην Κοινωνική Εργασία

1. Η πρακτική άσκηση στη Κοινωνική Εργασία

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μέσω της πρακτικής άσκησης έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην εφαρμογή της κοινωνικής εργασίας, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Υποστηρίζονται από κοινωνικούς λειτουργούς που εργάζονται στις Οργανώσεις και εποπτεύονται-καθοδηγούνται από επόπτη που αναλαμβάνει το ρόλο του εκπαιδευτή. Οι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας και οι προσδοκίες για τους εκπαιδευόμενους εξειδικεύονται ανάλογα με το εξάμηνο σπουδών.  

2. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης

Η Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης αποτελεί βασική μέθοδο εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία. Ο όρος ‘Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης’ αναφέρεται στην επίβλεψη, υποστήριξη και καθοδήγηση του ασκούμενου φοιτητή (μέσω της ομαδικής εποπτείας) για να εφαρμόσει στα πλαίσια μιας κοινωνικής υπηρεσίας-κοινωνικής οργάνωσης τις αρχές και μεθοδολογία της Κοινωνικής Εργασίας και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της παρέμβασής του.
Η ομαδική εποπτεία πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες φοιτητών (6 ατόμων το ανώτατο) που ασκούνται στην ίδια ή σε απόλυτα συναφείς υπηρεσίες. Μέσω της δυναμικής διαδικασίας της ομαδικής εποπτείας και της καθοδήγησης του επόπτη ο ασκούμενος φοιτητής αποκτά γνώσεις και δεξιότητες εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας, δυνατότητα σχεδιασμού, ανάλυσης και αξιολόγησης του έργου που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας, ενώ προετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα  της παρέμβασής του.
Παράλληλα με τα παραπάνω οι φοιτητές ενθαρρύνονται στη σταδιακή απόκτηση αυτογνωσίας αναγνωρίζοντας τη σημασία των προσωπικών στάσεων-αντιλήψεων-προκαταλήψεων στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους, με αποτέλεσμα την τροποποίηση στάσεων, τη βελτίωση της ικανότητας για επικοινωνία και τη διαμόρφωση επαγγελματικής στάσης.
Ο επόπτης διαχειρίζεται την ένταση και το άγχος του φοιτητή, βοηθά στη σύνδεση θεωρίας –πράξης, καθοδηγεί, αναγνωρίζει τις επιτυχείς παρεμβάσεις, επισημαίνει τις αδυναμίες, υποστηρίζει τους φοιτητές για να ξεπερνούν τις αδυναμίες και τους ενθαρρύνει στην απόκτηση αυτογνωσίας  (που είναι προϋπόθεση για την απόκτηση επαγγελματικής στάσης).