Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική άσκηση – Εποπτεία στην Κοινωνική Εργασία

1. Η πρακτική άσκηση στη Κοινωνική Εργασία

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μέσω της πρακτικής άσκησης έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν στην εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Υποστηρίζονται από κοινωνικούς λειτουργούς που εργάζονται στις Οργανώσεις (επόπτης πλαισίου) και εποπτεύονται-καθοδηγούνται από επιστημονικο προσωπικού του τμήματος (επόπτη-εκπαιδευτικό). Οι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας και οι προσδοκίες για τους εκπαιδευόμενους εξειδικεύονται ανάλογα με το εξάμηνο σπουδών.
 

2. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης

Η Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης αποτελεί βασική μέθοδο εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία. Ο όρος ‘Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης’ αναφέρεται στην επίβλεψη, υποστήριξη και καθοδήγηση του ασκούμενου φοιτητή (μέσω της ομαδικής εποπτείας) για να εφαρμόσει τις αρχές και την μεθοδολογία της Κοινωνικής Εργασίας και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της παρέμβασής του στα πλαίσια μιας κοινωνικής υπηρεσίας-κοινωνικής οργάνωσης.

Η ομαδική εποπτεία πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες φοιτητών (6 ατόμων το ανώτατο) που ασκούνται στην ίδια ή σε απόλυτα συναφείς υπηρεσίες. Μέσω της δυναμικής διαδικασίας της ομαδικής εποπτείας και της καθοδήγησης του επόπτη-εκπαιδυετικού,  ο ασκούμενος φοιτητής αποκτά γνώσεις και δεξιότητες εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας, δυνατότητα σχεδιασμού, ανάλυσης και αξιολόγησης του έργου που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας, ενώ προετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα  της παρέμβασής του.

Παράλληλα οι φοιτητές ενθαρρύνονται στη σταδιακή απόκτηση αυτογνωσίας αναγνωρίζοντας τη σημασία των προσωπικών στάσεων-αντιλήψεων-προκαταλήψεων στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους, με στόχο την τροποποίηση στάσεων, τη βελτίωση της ικανότητας για επικοινωνία και τη διαμόρφωση επαγγελματικής στάσης. Ο επόπτης-εκπαιδευτικός διαχειρίζεται την ένταση και το άγχος του φοιτητή, υποστηρίζει την σύνδεση θεωρίας –πράξης, καθοδηγεί, αναγνωρίζει τις επιτυχείς παρεμβάσεις, επισημαίνει τις αδυναμίες, υποστηρίζει τους φοιτητές να ξεπερνούν τις αδυναμίες τους και τους ενθαρρύνει στην απόκτηση αυτογνωσίας  (που είναι προϋπόθεση για την απόκτηση επαγγελματικής στάσης).

Κανονισμός για Πρακτική Άσκηση – Εποπτεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

Μετάβαση στο περιεχόμενο