Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οδηγός σπουδών

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για διάφορα θέματα που αφορούν  το πρόσφατα αναθεωρημένο τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Κοινωνική Εργασία ανταποκρίνεται στα διεθνή κριτήρια, ενώ για την δημιουργία του λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση για την πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση  προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα.
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (δείτε το 1ο συνημμένο) συνδυάζει την απόκτηση σύγχρονων θεωρητικών γνώσεων με την συστηματική εκπαίδευση στην εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας σε πραγματικούς χώρους άσκησης του επαγγέλματος της κοινωνικής εργασίας.

Δομή Προγράμματος
Σε κάθε μάθημα αναλογεί φόρτος και πιστωτικές μονάδες.  Οι πιστωτικές μονάδες ανέρχονται σε 30 ανά εξάμηνο Χ 8 εξάμηνα=240 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ) περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών. Οι πιστωτικές μονάδες εκφράζουν τον φόρτο εργασίας που απαιτείται για την επίτευξη των εκάστοτε επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ο φόρτος εργασίας ανά εξάμηνο σπουδών είναι 900 ώρες  εργασίας Χ 8 εξάμηνα = 7.200 ώρες εργασίας είναι ο συνολικός φόρτος εργασίας που περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών.
Κατά τη διάρκεια του Ε, Ζ και Η εξαμήνου πραγματοποιείται η Πρακτική- Εργαστηριακή Άσκηση-Εποπτεία Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ αντίστοιχα. Η Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με την πράξη και να αναπτύξουν την εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας στα πλαίσια μιας Κοινωνικής Υπηρεσίας-Οργάνωσης. Οι φοιτητές υποστηρίζονται και καθοδηγούνται μέσω της ομαδικής εποπτείας (3ώρες ομαδικής εποπτείας εβδομαδιαία). Προϋπόθεση για την υλοποίηση της τρίωρης ομαδικής εποπτείας είναι η εβδομαδιαία απασχόληση με δραστηριότητες της Οργάνωσης για 8 ώρες, στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας Ι, η εβδομαδιαία απασχόληση με δραστηριότητες της Οργάνωσης για 22 ώρες, στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας ΙΙ, και η εβδομαδιαία απασχόληση με δραστηριότητες της Οργάνωσης για 32 ώρες στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας ΙΙΙ.

Τα μαθήματα
Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 4 ετών. Κατά τη διάρκεια των 8 εξαμήνων προσφέρονται 36 υποχρεωτικά μαθήματα και 21 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (που ενδεικτικά προσφέρονται στα Ε, ΣΤ, Ζ και Η εξάμηνα). Από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα ο φοιτητής επιλέγει 4 (στην περίπτωση που εκπονήσει πτυχιακή εργασία) ή 6 (σε περίπτωση που δεν εκπονήσει πτυχιακή εργασία). Δηλαδή για την λήψη του πτυχίου  ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς: είτε  40 μαθήματα και την Πτυχιακή του Εργασία είτε 42 μαθήματα.
Για να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο κάθε μαθήματος μπορείτε να δείτε το αρχείο “Πρόγραμμα Σπουδών”. Μπορείτε να βρείτε συνολικά τα μαθήματα ανά εξάμηνο και ανά κατηγορία είναι στα συνημμένα πιο κάτω.

Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
Μαθήματα ανά εξάμηνο
Μαθήματα ανά κατηγορία