Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ερευνητικά Εργαστήρια

Το Τμήμα τα τελευταία χρόνια έχει ένα μόνιμο προσανατολισμό στην ανάπτυξη της έρευνας και στην υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων.

Ενδεικτικά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 σε εξέλιξη βρίσκονται 10 ερευνητικά προγράμματα με την ευθύνη του Τμήματος, 3 ερευνητικά προγράμματα άλλου Τμήματος του ΕΛΜΕΠΑ στα οποία μετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και 2 ερευνητικά προγράμματα εκτός ΕΛΜΕΠΑ στα οποία συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Υπήρχε επίσης συμμετοχή μελών ΔΕΠ είτε ως έχοντες την επιστημονική ευθύνη είτε ως συμμετέχοντες σε 10 ερευνητικά μη χρηματοδοτούμενα έργα. Το σύνολο των ερευνητικών έργων παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του τμήματος (https://sw.hmu.gr).

Στο Τμήμα λειτουργούν τρία Θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια, δύο εκ των οποίων υπάγονται στο Τμήμα και ένα στην Σχολή Επιστημών Υγείας.

  • Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)  

Το Εργαστήριο LaHeRS ανήκει στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Ιδρύθηκε με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης (Πράξη 999/ 25-07-2006 του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης),  θεσμοθετήθηκε με το ΦΕΚ 2461/Β/16-11-2015 και συνεχίζει τη λειτουργία του με νέο ΦΕΚ 2405/Β/18-06-2020. Το Εργαστήριο LaHeRS στοχεύει στην προαγωγή της ασφάλειας και στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού μέσω της εκπαίδευσης, της διαμόρφωσης συστάσεων για τη χάραξη πολιτικής και της έρευνας για την πρόληψη ασθενειών και τραυματισμών. Η πρόληψη των τραυματισμών είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες του εργαστηρίου και ιδιαίτερα η πρόληψη ακούσιων τραυματισμών (π.χ. τραυματισμοί με μηχανοκίνητα οχήματα, πτώσεις, φυσικές καταστροφές κ.λπ.) και της βίας (παιδική κακοποίηση, βία από συντρόφους, σεξουαλική βία, αυτοκτονία, νεανική βία, κλπ.). Το εργαστήριο χρησιμοποιεί ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις στη ανάπτυξη στρατηγικών προαγωγής υγείας και ασφάλειας, ενώ διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε οικονομικά άπορα άτομα που κατοικούν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Το εργαστήριο LaHeRS διεξάγει εργαστηριακή και επιτόπια έρευνα και συμμετέχει στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ενδυνάμωση του πληθυσμού σε θέματα υγείας, ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα των κοινωνικά ευάλωτων. Το LaHeRS δοκιμάζει καινοτόμες λύσεις για τη θεραπεία ατόμων, ζευγαριών, οικογενειών και κοινοτήτων που αντιμετωπίζουν αντίξοες βιο-ψυχοκοινωνικές συνθήκες και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Υποστηρίζει την ανάπτυξη επιστημονικών εργαλείων και υλικού για χρήση από ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς οργανισμούς και φορείς χάραξης πολιτικής καθώς και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και προγραμμάτων δια βίου μάθησης για επαγγελματίες πρώτης γραμμής. Στελεχώνεται από 2 τακτικά μέλη ΔΕΠ, 1 ομότιμο καθηγητή και πλήθος συνεργατών. Το εργαστήριο αυτό είναι το παλαιότερο στο Τμήμα και έχει αναπτύξει μία  εντυπωσιακή δραστηριότητα στους τομείς του ενδιαφέροντός του, έχει πλήθος δημοσιεύσεων και τα ερευνητικά του έργα αγγίζουν το πόσο του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ( https://lahers.hmu.gr).  

  • Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής (QoLab)  

Το QoL Lab είναι ένα διεπιστημονικό εργαστήριο που ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2461/Β/16-11-2015 και συνεχίζει τη λειτουργία του με νέο ΦΕΚ 2405/Β/18-06-2020 και ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας. Έχει ως κύριο στόχο την προώθηση της έρευνας, της εκπαίδευσης, της πρόληψης και παρέμβασης σε θέματα υγείας, κοινωνικής φροντίδας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση. Κύριοι τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος είναι οι χρόνιες ασθένειες / ευάλωτες ομάδες, η διασφάλιση της ποιότητας φροντίδας, τα συστήματα υγείας / κοινωνικής φροντίδας, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων υγείας, ηλεκτρονικής υγείας και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων. Μετέχουν σε αυτό 3 μέλη ΔΕΠ του τμήματος, 2 μέλη από το Τμήμα Νοσηλευτικής και από πλήθος συνεργατών ( https://qualityoflifelab.hmu.gr).

  • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας (SORSOW)

Είναι το νεότερο εργαστήριο του τμήματος (ΦΕΚ 2329/15-6-2020). Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας ανήκει στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και έχει ως σκοπό κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας σε προπτυχιακό́, μεταπτυχιακό́, διδακτορικό́ και μεταδιδακτορικό́ επίπεδο αναφορικά με τα γνωστικά́ αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας. Τα μέλη του έχουν συντονίσει  ή συμμετάσχει σε μια σειρά από διεθνή, εθνικά και περιφερειακά ερευνητικά έργα και προγράμματα. Διαθέτουν πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά  περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, κεφάλαια σε βιβλία, επιμέλειες βιβλίων, και έχουν συμμετάσχει σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων στο πλαίσιο διάδοσης του έργου του. Στελεχώνεται από 6 μέλη ΔΕΠ του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, 4 υποψήφιους διδάκτορες και 1 μεταδιδάκτορα, 4 επιστημονικούς συνεργάτες και συνεργάζεται με επιστήμονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό  (https://socialre-sworklab.hmu.gr/).

 

Εκπαιδευτικά εργαστήρια του Τμήματος
 

Εργαστήριο Τοπικής Κοινοτικής Ανάπτυξης  

Το εργαστήριο Τοπικής Κοινοτικής Ανάπτυξης είναι φορέας υλοποίησης προγραμμάτων, τα οποία στοχεύουν στην εκπαίδευση των σπουδαστών στο ολιστικό μοντέλο της Κοινωνικής Εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Κοινοτική Κοινωνική Εργασία, την Κοινοτική Οργάνωση και Ανάπτυξη και την Έρευνα προωθώντας εκπαιδευτικές διαδικασίες οι οποίες υλοποιούνται μέσω της εκπαίδευσης στην κοινωνική πραγματικότητα του τοπικού κοινωνικού χώρου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής & Δράσης      

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση των φοιτητών κοινωνικής εργασίας, με έμφαση στην Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία και την απόκτηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του Κοινωνικού Λειτουργού  στην ανάπτυξη δράσεων σχετικά με τα θέματα που αφορούν την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων. Μακροπρόθεσμος στόχος αποτελεί η κοινωνική συνοχή της τοπικής κοινωνίας και η ευημερία του συνόλου των κατοίκων της. 
 
 
Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η άσκηση Αναπτυξιακής Σχολικής Κοινωνικής Εργασίας, σε σχολικές μονάδες, σε πολύ-πολιτισμικά και ειδικά σχολεία.

Εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολυμέσων

Τα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών-πολυμέσων διευκολύνουν τους φοιτητές στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής και  των πολυμέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην άντληση πληροφοριών που ενδιαφέρουν την Κοινωνική Εργασία, και στη χρήση βασικών στατιστικών προγραμμάτων επεξεργασίας δεδομένων. Στη Σχολή Επιστημών Υγείας λειτουργούν τρία εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Εργαστήριο δραματικής έκφρασης

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να βοηθηθούν οι φοιτητές, μέσω ομαδικών βιωματικών ασκήσεων κίνησης, έκφρασης και μίμησης να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες λειτουργίας τους μέσα στην ομάδα. Να αναπτύξουν δεξιότητες έκφρασης, επικοινωνίας, δημιουργίας και συνεργασίας απαραίτητες για την άσκηση του επαγγελματικού τους ρόλου.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο