Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ερευνητικά Εργαστήρια

Μέχρι σήμερα έχουν οργανωθεί και λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια:
 
 
Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)  

Το Εργαστήριο LaHeRS στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και της παρέμβασης σε προβλήματα κοινωνικής και δημόσιας υγείας. Κύριοι τομείς ενδιαφέροντος είναι η διερεύνηση των συμπεριφορών διακινδύνευσης κατά την οδήγηση, η μελέτη και πρόληψη της διαπροσωπικής βίας με εστίαση στα διαφορετικές μορφές ενδοοικογενειακής βίας, η εκτίμηση και καταγραφή του επιπέδου υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η μελέτη των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας και η αναζήτηση παραγόντων κινδύνου σε κυρίαρχα προβλήματα δημόσιας υγείας.

Για περισσότρες πληροφορίες δείτε εδώ: http://lahers.seyp.teicrete.gr/ 

Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής (QoLab)  

Το QoL Lab είναι ένα διεπιστημονικό εργαστήριο που έχει ως κύριο στόχο την προώθηση της έρευνας, της εκπαίδευσης, της πρόληψης και παρέμβασης σε θέματα υγείας, κοινωνικής φροντίδας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση. Κύριοι τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος είναι οι χρόνιες ασθένειες / ευάλωτες ομάδες, η διασφάλιση της ποιότητας φροντίδας, τα συστήματα υγείας / κοινωνικής φροντίδας, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων υγείας, ηλεκτρονικής υγείας και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων.

Για περισσότρες πληροφορίες δείτε εδώ:

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας

Σκοπός του «Εργαστήριου Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας» είναι η προάγωγη επιστημονική́ς γνώσης αναφορικά́ με τα γνωστικά́ αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και Κοινωνικής́ Εργασίας και αποβλέπει στη διερεύνηση θεμάτων/προβλημάτων αιχμής της σημερινής κοινωνίας όπως το προσφυγικό́ – μεταναστευτικό́ φαινόμενο, η ανεργία, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η κακοποίηση, η παραβατικότητα, οι διακρίσεις, ο ρατσισμός κ.α.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια

Εργαστήριο Τοπικής Κοινοτικής Ανάπτυξης  

Το εργαστήριο Τοπικής Κοινοτικής Ανάπτυξης είναι φορέας υλοποίησης προγραμμάτων, τα οποία στοχεύουν στην εκπαίδευση των σπουδαστών στο ολιστικό μοντέλο της Κοινωνικής Εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Κοινοτική Κοινωνική Εργασία, την Κοινοτική Οργάνωση και Ανάπτυξη και την Έρευνα προωθώντας εκπαιδευτικές διαδικασίες οι οποίες υλοποιούνται μέσω της εκπαίδευσης στην κοινωνική πραγματικότητα του τοπικού κοινωνικού χώρου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής & Δράσης      

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση των φοιτητών κοινωνικής εργασίας, με έμφαση στην Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία και την απόκτηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του Κοινωνικού Λειτουργού  στην ανάπτυξη δράσεων σχετικά με τα θέματα που αφορούν την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων. Μακροπρόθεσμος στόχος αποτελεί η κοινωνική συνοχή της τοπικής κοινωνίας και η ευημερία του συνόλου των κατοίκων της. 
 
 
Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η άσκηση Αναπτυξιακής Σχολικής Κοινωνικής Εργασίας, σε σχολικές μονάδες, σε πολύ-πολιτισμικά και ειδικά σχολεία.

Εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολυμέσων

Τα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών-πολυμέσων διευκολύνουν τους φοιτητές στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής και  των πολυμέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην άντληση πληροφοριών που ενδιαφέρουν την Κοινωνική Εργασία, και στη χρήση βασικών στατιστικών προγραμμάτων επεξεργασίας δεδομένων. Στη Σχολή Επιστημών Υγείας λειτουργούν τρία εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Εργαστήριο δραματικής έκφρασης

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να βοηθηθούν οι φοιτητές, μέσω ομαδικών βιωματικών ασκήσεων κίνησης, έκφρασης και μίμησης να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες λειτουργίας τους μέσα στην ομάδα. Να αναπτύξουν δεξιότητες έκφρασης, επικοινωνίας, δημιουργίας και συνεργασίας απαραίτητες για την άσκηση του επαγγελματικού τους ρόλου.