Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ρύθμιση θεμάτων Πρακτικής Άσκησης και Πτυχιακής Εργασίας για φοιτητές των ΠΠΣ του πρώην ΤΕΙ Κρήτης

Βάσει της απόφασης της Συγκλήτου (αρ. πράξης 70/25.11.2021), φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους για την ένταξή τους στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος του ΕΛΜΕΠΑ, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση (υπό τη μορφή προεγγραφής/εκδήλωσης ενδιαφέροντος) κατά τη διάρκεια του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων (μη συμπεριλαμβανομένης της εβδομάδας συμπληρωματικών μαθημάτων), ημερομηνία κατά την οποία και θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την πτυχιακή ή/και πρακτική τους άσκηση ώστε να εγγράφονται κανονικά. Κατά τα υπόλοιπα, ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 31 του κεφαλαίου Ε’ του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α’/07-05-2019).

Μετάβαση στο περιεχόμενο