Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτορικές σπουδές

Μέχρι τις 30/11/2020, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασία θα δέχεται αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτορικές σπουδές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω συνεργασίας με μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που έχει το δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών, προκειμένου να ορίσει το θέμα και το περιεχόμενο της ερευνητικής πρότασης της διατριβής. Η υποψηφιότητα θα πρέπει να πληροί της προϋποθέσεις που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στον ισχύοντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων.

Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ