Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διευκόλυνση Φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης για ένταξή τους στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Οι φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης των οποίων η πρακτική άσκηση λήγει μετά την έναρξη του εξαμήνου και εφόσον δεν έχουν καμιά άλλη υποχρέωση για την λήψη του αντίστοιχου πτυχίου του πρώην ΤΕΙ Κρήτης, έχουν το δικαίωμα να προεγγράφονται με αίτηση τους στο αντίστοιχο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Η οριστική εγγραφή τους στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών θα γίνεται, με αίτησή τους, μετά την επιτυχή διεκπεραίωση της πρακτικής άσκησης και εφόσον δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα (παρ.5 αρ.31 ν.4610/19).
Η οριστική εγγραφή μπορεί να λαμβάνει χώρα το αργότερο μέχρι ένα μήνα πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του εξαμήνου (25/12/2020) όπως ορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου.

Απόσπασμα πρακτικού Συγκλήτου (αρ. πράξης 20/06.02.2020)

Όσοι φοιτητές οφείλουν την πτυχιακή τους εργασία και την παρουσιάσουν έως 31 Οκτωβρίου 2020, μπορούν να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία.